Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Zawartość stron

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2018r.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 • wniosek/druk oświadczenia ( 2 egz. ) złożony wyłącznie przez pracodawcę, ponieważ istnieje klauzula odpowiedzialności karnej, i konieczne jest złożenie oświadczenia wiedzy ( pod rygorem odpowiedzialności karnej art. 233 kk);
 • wynagrodzenie nie może być niższe niż ustawowe minimum,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – w przypadku gdy pracodawcą jest osoba fizyczna,
 • kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron cudzoziemca z danymi osobowymi
 • dowód wpłaty (podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł)
Wpłaty należy dokonać na konto:  Powiatowy Urząd pracy w Szczecinie
                                                        ul. Mickiewicza 39, 70-385 Szczecin
                                                        20 1020 4795 0000 9002 0375 6269


Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; pełna nazwa firmy oraz adres siedziby pracodawcy; w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej; imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń jeżeli:
 • cudzoziemiec jest obywatelem; Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji oraz Mołdawii,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością, którą minister właściwy do spraw pracy
  w porozumieniu z innymi  określił w drodze rozporządzenia podklasy PKD, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową,
 
Okres wykonywania pracy oraz okres wykonywanej pracy na podstawie oświadczeń wpisanych
do ewidencji wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
bez względu na liczbę pracodawców, u których cudzoziemiec wykonywał pracę,
 
Terminy załatwienia sprawy
 
 • PUP dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych,
 • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni
 
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalny, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.Zgodnie z art. 57. § 1. kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.
 
 
Decyzja o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji
 • pracodawca był lub został ukarany w postępowaniu sądowym za wykroczenia lub przestępstwo umyślne,
 • wyczerpał się limit liczby oświadczeń na dany rok kalendarzowy,
 • oświadczenie może być zarejestrowane dla pozoru lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem,
 • brak środków na pokrycie zobowiązań,
 • nie prowadzi działalności, lub jest ona zawieszona, zlikwidowana;
 • nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚ, oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników, zalega z uiszczeniem podatków.
 
Starosta może wydać decyzje o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń jeżeli:
 • z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru,
 • oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy,
 • pracodawca nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia wykonywania pracy,
 • nie prowadzi działalności lub jest w stanie likwidacji.
Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 •  niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego
   w ewidencji oświadczeń.
 
W przypadku, gdy pracodawca nie dopełnił obowiązku, o podjęciu pracy lub niepodjęciu uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.
 

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.
Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).
 
Załączniki
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf
Oświadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter.pdf
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.pdf
Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu.pdf
Pełnomocnictwo.pdf
Przewodnie oświadczenie.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę