Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt:   „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin IV " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,...

Otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę