Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin IV " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,...

Otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę