Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę