Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Tarcza Antykryzysowa

Aktualności

 • Nowe zasady dotyczące umorzenia pożyczek

  Uwaga mikroprzedsiębiorcy! POŻYCZKOBIORCY, BEZ WZGLĘDU NA DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O POŻYCZKĘ NIE MUSZĄ SKŁADAĆ WNIOSKU O UMORZENIE!!!! W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

 • Tarcza antykryzysowa - nabory wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż nadal przyjmowane są wnioski o: 1. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 2.  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) 3.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla...

 • Konkurs - dotacje dla bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, objętych zwolnieniami monitorowanymi oraz bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

  KONKURS – DOTACJE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które   należą do jednej z poniżej wymienionych grup tj : - osób bezrobotnych  zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika  lub  objętych zwolnieniami monitorowanymi  (osoby zwolnione w 2020 r.), - bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy,  - bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych, Dotacje będą...

 • Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  UWAGA PRACODAWCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawiczego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie może dotyczyć tych form kształcenia, w których zajęcia rozpoczną się nie później niż do 10 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie kształcenia z KFS jest przeznaczone dla pracodawców i pracowników spełniających jeden z poniższych priorytetów Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych na szkolenia w trybie indywidualnym

        SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM               Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór na przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne wyłącznie po ukończeniu, których uczestnik nabędzie konkretne kwalifikacje zawodowe udokumentowane zewnętrznym egzaminem państwowym potwierdzonym formalnie przez upoważnioną do tego instytucję certyfikującą (np Izby Rzemieślnicze, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Urząd Dozoru Technicznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich).   ...

 • Konkurs -refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wysokość refundowanej kwoty to maksymalnie 20 000 zł . W przypadku większej ilości wniosków PUP Szczecin zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w niższych wysokościach niż wnioskowane na utworzenie większej ilości miejsc pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: wysokość...

 • Konkurs dotacje z RPO - dla osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby pozostające bez pracy co najmniej 12 m-cy, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby niepełnosprawne

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) KONKURS – DOTACJE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,  które...

 • Konkurs dotacje z programu POWER- dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)" KONKURS – DOTACJE Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania...

 • Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020

  Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków PFRON, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz pracodawców do składania wniosków na poszczególne zadania: Osoby niepełnosprawne: dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, szkolenia...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór (15 zze 2 ) wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów o związków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nagłówek

Archiwum Aktualności

Wyświetlanie 1 - 5 z 166 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Newsletter

Lista numerów w kolejce

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900, 91-42-54-901,
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę